ASBEST Söküm Çalışanı Eğitimi

ASBEST Söküm Çalışanı Eğitimi

Bu eğitime kayıt olmak için “Eğitim Kayıt Formunu” doldurabilirsiniz.

ASBEST SÖKÜM ÇALIŞANI EĞİTİMİNİN YASAL DAYANAĞI: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 30 ncu, 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu’nun 12 nci maddelerine dayanarak hazırlanan; Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 / değ.16 /01/ 2014 değ. 28884 ASBEST’LE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN, 8 nci maddesine göre; Asbest söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma kapsamındaki işler; asbest söküm uzmanı nezaretinde, ASBEST SÖKÜM ÇALIŞANI tarafından yapılır. İlgili Yönetmeliğin 19 ve 20 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan; Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28692 ASBEST SÖKÜMÜ İLE İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİN, 6 ncı maddesine göre; Asbest söküm çalışanlarının eğitim programları ve eğitimleri MADDE 6 – (1) Asbest söküm çalışanı olmak için başvuruda bulunan adayların eğitimleri, EK-3’ te verilmiş olan eğitim programına uygun olarak, kamu kurum ve kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimi için yetkilendirilen kurumlar tarafından gerçekleştirilir. (2) Düzenlenecek eğitimlerde sınıf mevcudu 25 kişiden fazla olamaz. (3) Asbest çalışan eğitimi programı ile ilgili olarak asbest söküm uzmanı, EK-3’ün Sıra No: 2 bölümünde yer alan “Asbest ve İnsan Sağlığı” başlıklı kısmı için gerektiğinde işyeri hekiminden destek alır. (4) Asbest söküm çalışanları, eğitimleri düzenleyen kurum ve kuruluşlar tarafından verilen 6 saatlik eğitime katılırlar. Eğitimler 45 dakikalık ders süresi ve 15 dakikalık dinlenme süresi şeklinde düzenlenir. Eğitim sonunda EK-4’teki örneğine uygun olarak kurs bitirme belgesi verilir. (5) Asbest söküm uzmanı, her iş değişiminde ve işe başlamadan önce asbest söküm çalışanlarına bir saatlik asbest söküm bilgilendirmesi yapar. EK- 3 ASBEST SÖKÜM ÇALIŞANI EĞİTİM PROGRAMI Sıra No Eğitim Konu Başlıkları Eğitim Süresi 1 Asbestin Tanımı, Türleri, Karşılaşılan Malzeme ve İşler 1 Saat 2 Asbest ve İnsan Sağlığı 1 Saat 3 Asbest Sökümünde Çalışanların Hazırlanması 1 Saat 4 Asbest Maruziyetinden Korunma 1 Saat 5 Asbest Sökümünde Çalışma Platformları 1 Saat 6 Asbest Atıklarınının Bertarafı 1 Saat

Bu eğitime kayıt olmak için “Eğitim Kayıt Formunu” doldurabilirsiniz.

Post by sahi1991

Comments are closed.